کلام حکمت
  
سخنرانی های استاد اعظم چینگ های، بشردوست مشهور جهانی، استاد معنوی و هنرمند فاضل، که زندگی شما را الهام بخشیده و شریف خواهد کرد.
Date aired: 12 نوامبر 2011
قسمت ۱
قسمت ۲
Date aired: 9 نوامبر 2011
قسمت ۱
قسمت ۲
Date aired: 5 نوامبر 2011
قسمت ۱
قسمت ۲
Date aired: 1 نوامبر 2011
قسمت ۱
قسمت ۲
قسمت ۳
May 30, 1999 Helsinki, Finland | Date aired: 28 اکتبر 2011
قسمت ۱
قسمت ۲
قسمت ۳
February 28, 1993, Formosa | Date aired: 23 اکتبر 2011
قسمت ۱
قسمت ۲
قسمت ۳
May 18, 1999 Sofia, Bulgaria | Date aired: 21 اکتبر 2011
قسمت ۱
قسمت ۲
May 14, 1993, Busan, South Korea | Date aired: 19 اکتبر 2011
December 27, 1993, California, USA | Date aired: 18 اکتبر 2011
September 3,1994, Hawaii, USA | Date aired: 12 اکتبر 2011
قسمت ۱
قسمت ۲
قسمت ۳
قسمت ۴
February 1, 1997, London, England | Date aired: 8 اکتبر 2011
قسمت ۱
قسمت ۲
April 27, 2000 Auckland, New Zealand | Date aired: 4 اکتبر 2011
قسمت ۱
قسمت ۲
قسمت ۳
April 17, 1993 - Canada | Date aired: 30 سپتامبر 2011
قسمت ۱
قسمت ۲
قسمت ۳
August 24, 2011 | Date aired: 11 سپتامبر 2011
قسمت ۱
قسمت ۲
قسمت ۳
قسمت ۴
  
Chicago, Illinois, USA August 11, 2011 | Date aired: 28 اوت 2011
قسمت ۱
قسمت ۲
قسمت ۳
قسمت ۴
قسمت ۵
قسمت ۶
قسمت ۷
قسمت ۸
قسمت ۹

 
Search All Shows
 
Non Subtitle Videos
کلام حکمت
 
Most popular
 دنیای وگان، صلح جهانی: یک گزینه آگاهانه - قسمت ۲ از ۱۰ قسمت شیکاگو، ایلینوی، آمریکا 11 اوت ۲۰۱۱
 مکانهای خوش یمن برای مراکز فرماندهی رهبران، موهبتی برای صلح جهانی - قسمت ۱ از ۲ قسمت، ۲۴ اوت ۲۰۱۱
 رهبران حافظ آینده ما: الزام و اولویتها تغییرات اقلیمی ۱ / ۷ ۳ نوامبر ۲۰۱۰، بریتانیا
 جهش بشریت به عصر طلایی- واشنگتن، دی. سی.، کنفرانس تغییرات آب و هوایی، قسمت ۱ از ۹ ۸ نوامبر، ۲۰۰۹ – آمریکا
 کنفرانس بین المللی حقوق بشر - قسمت ۱ از ۵ قسمت، ۲۵ ماه مه ۱۹۹۴ تایپه، فورموسا (تایوان) (به زبان چینی)
 The Living Messiah of Our Time - P1/4 September 3,1994, Hawaii, USA
 مصاحبه با استاد اعظم چینگ های توسط روزنامه "ال کوینتاناروئنزه"، قسمت ۱ از ۴ قسمت، ۱۱ دسامبر ۲۰۱۰، کنکون، مکزیک
 مصاحبه با استاد اعظم چینگ های منتشر شده در ژورنال سگ ایرلند -قسمت ۱ از ۳ قسمت، ۱۶ دسامبر ۲۰۰۹
 اتحاد جهانی: با هم برای نجات جانها، قسمت ۱ از ۸ ۳ اکتبر، ۲۰۰۹ هنگ کنگ
 از خانه مان را با ع. ش. ق. محافظت کنید، قسمت ۱از ۸ ۱۱ اکتبر ۲۰۰۹، تایچونگ، فورموسا