پناهگاه های حیوانات بدون کشتار
 
Are You Lonely?
Would you like someone to treat you like a king?
Would you like someone to love you anytime of the day?
Would you like someone to devote to you whole-heartedly 24/7?
Would you like to add a new loving member to your family?
Would you like to have an utmost loyal friend in your life?
Adopt a Pet!
Dog, cat, bird, cow, horse, duck, pig, chicken, rabbit, turkey, etc. Please contact your local no-kill animal shelter.
   
کشورها 71
No قاره
کشور
71 EUROPE United Kingdom
70 ASIA Switzerland
69 ASIA CANADA - Northwest Territories,Prince Edward,Langl…
68 ASIA CANADA - Quebec
67 ASIA CANADA - Alberta,British Columbia,Nova Scotia,New …
66 ASIA USA - Utah,Virginia,Washington D.C,West Virginia,W…
65 ASIA USA - Texas
64 ASIA USA-Pennsylvania,Rhodes Island,South California,So…
63 ASIA USA-New Jersey,New Mexico,North Carolina,Ohio,Okla…
62 ASIA USA - Maryland,Massachusetts,Michigan,Minnesota,Mi…
61 ASIA USA - Idaho,Illinois,Indiana,Iowa,Kansas
60 ASIA USA -Georgia,Hawaii
59 ASIA USA ( Florida )
58 ASIA USA (Colorado,Connecticut,Delaware)
57 ASIA USA ( California Part2 )
  ;::: گیاهخوار شوید ::: 
برنامه های آشپزی گیاهی
آشپزی ساده و مغذی توسط استاد اعظم چینگ های
بزرگان گیاهخوار
تبار شریف ما
اشخاصی که با حیوانات ارتباط برقرار میکنند
به کشتارها خاتمه دهید
FEATURED VIDEOS
کشاورزی ارگانیک
Swine Flu Update
منابع گیاهخواری
Links
پناهگاه های حیوانات بدون کشتار
رستوران های گیاهی
کلبه محبت
رستوران های گیاهی اعضای انجمن ما
تولید کنندگان مواد گیاهی و توزیع کنندگان