هدیه ای از عشق: آشپزی ساده و مقوی با استاد اعظم چینگ های
 
برنامه های آشپزی ما وگان هستند (گیاهی بدون لبنیات).
قسمت ۱
قسمت ۲
قسمت ۱
قسمت ۲
قسمت ۱
قسمت ۲
February 10, 2009 |

 
 
کنفرانس تغییرات اقلیمی با استاد اعظم چینگ های
استاد اعظم چینگ های در مورد محیط زیست
Videoconference with Supreme Master Ching Hai and TV staff
Lectures from International Gatherings in 2008 and 2009
آشپزی ساده و مغذی توسط استاد اعظم چینگ های
Breatharians
The King & Co.
Aphorisms scrolls
نوشته های جایزه ماه
Constructive Scrolls
Peace & Freedom Scrolls
Supreme Master Ching Hai's Aphorisms
جوایز رهبری درخشان جهانی