نوشته های جایزه ماه
 
قسمت ۱
قسمت ۲
قسمت ۳
قسمت ۴
زیرنویس    
Download    
قسمت ۱
قسمت ۲
قسمت ۳
قسمت ۴
زیرنویس    
Download    
قسمت ۱
قسمت ۲
قسمت ۳
قسمت ۴
زیرنویس    
Download    
قسمت ۱
قسمت ۲
قسمت ۳
زیرنویس    
Download    
زیرنویس    
Download    
قسمت ۱
قسمت ۲
قسمت ۳
قسمت ۴
زیرنویس    
Download    
Date aired: 0 0
قسمت ۱
قسمت ۲
قسمت ۳
قسمت ۴
زیرنویس    
Download    

 
 
کنفرانس تغییرات اقلیمی با استاد اعظم چینگ های
استاد اعظم چینگ های در مورد محیط زیست
Videoconference with Supreme Master Ching Hai and TV staff
Lectures from International Gatherings in 2008 and 2009
آشپزی ساده و مغذی توسط استاد اعظم چینگ های
Breatharians
The King & Co.
Aphorisms scrolls
نوشته های جایزه ماه
Constructive Scrolls
Peace & Freedom Scrolls
Supreme Master Ching Hai's Aphorisms
جوایز رهبری درخشان جهانی