123

LỜI PHÁP CAM LỒ
Lực lượng Ki-Tô chân chính - 30 tháng 5, 1999 Helsinki, Phần Lan
International Sites