James Bean, đài phát thanh Tỉnh thức Tâm linh phỏng vấn Thanh Hải Vô Thượng Sư    Phần 1
 
James Bean, đài phát thanh Tỉnh thức Tâm linh phỏng vấn Thanh Hải Vô Thượng Sư  Phần 1
Phần 1
Phần 2
Phần 3
email to friend Gửi bản này cho bạn bè