Supreme Master Ching Hai on the Environment: Killing is Never Right    Phần 3
 
Thanh Hải Vô Thượng Sư Giảng Về Môi Sinh: Sát Sinh Không Bao Giờ Đúng (1/5) Hội thảo quốc tế 25.7.2009   Phần 3
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
email to friend Gửi bản này cho bạn bè