Climate Change Conference with Supreme Master Ching Hai
 
HỘI NGHỊ KHÍ HẬU THAY ĐỔI VỚI THANH HẢI VÔ THƯỢNG SƯ
Chicago, Illinois, Hoa Kỳ - 11 tháng 8, 2011 | Ngày phát hình: 2011 Tháng 8 28
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Formosa (Đài Loan), 16 tháng 8, 2011 | Ngày phát hình: 2011 Tháng 8 27
22 tháng 4, 2011 Ulaanbaatar, Mông Cổ | Ngày phát hình: 2011 Tháng 5 29
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
7 tháng 12, 2010 Dubai, Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất (Tiếng Ả | Ngày phát hình: 2011 Tháng 2 2
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Ngày phát hình: 2010 Tháng 12 15
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Ngày phát hình: 2010 Tháng 2 6
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Ngày phát hình: 2010 Tháng 1 16
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Ngày phát hình: 2010 Tháng 1 2
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Ngày phát hình: 2009 Tháng 12 18
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Ngày phát hình: 2009 Tháng 12 12
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Ngày phát hình: 2009 Tháng 12 6
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Ngày phát hình: 2009 Tháng 11 20
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Ngày phát hình: 2009 Tháng 10 31
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Ngày phát hình: 2009 Tháng 9 27
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Ngày phát hình: 2009 Tháng 7 26
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Ngày phát hình: 2009 Tháng 7 1
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Ngày phát hình: 2009 Tháng 6 7
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Ngày phát hình: 2009 Tháng 5 17
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Ngày phát hình: 2009 Tháng 4 19
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Ngày phát hình: 2009 Tháng 3 29
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Ngày phát hình: 2009 Tháng 3 8
Phần 1
Phần 2
Ngày phát hình: 2009 Tháng 2 15
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Ngày phát hình: 2009 Tháng 1 11
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Ngày phát hình: 2008 Tháng 12 28
Phần 1
Phần 2
Ngày phát hình: 2008 Tháng 12 2
Ngày phát hình: 2008 Tháng 11 23
Phần 1
Phần 2
Ngày phát hình: 2008 Tháng 11 9
Phần 1
Phần 2
Ngày phát hình: 2008 Tháng 9 7
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Hollywood, CA, Hoa Kỳ 26 tháng 7, 2008 | Ngày phát hình: 2008 Tháng 8 17
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
29 tháng 6, 2008 | Ngày phát hình: 2008 Tháng 7 13
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6