Các chương trình truyền hình - SỐNG VUI SỐNG KHỎE
Nhận thức về thị lực: Tiến sĩ Liou Teng-Chieh bàn về sức mạnh của thuần chay