THANH HẢI VÔ THƯỢNG SƯ GIẢNG VỀ MÔI SINH
 
Nên Có Viễn Ảnh và Thái Độ Khẳng Định - Hội thảo San Jose, California, Hoa Kỳ    Phần 1
Nếu quý vị muốn kèm phim này vào diễn đàn hoặc trang mạng của quý vị, xin vui lòng bấm vào các địa chỉ mạng sau đây để sao chép mã nguồn  sao chép bản gốc
Phần 1 ( 57 MB )
Phần 2 ( 62 MB )
Phần 3 ( 62 MB )
Phần 4 ( 37 MB )